معرفی

مشخصات فردی

علی اصغر ناظری

نام - نام خانوادگی : علی اصغر   ناظری

پست الکترونیکی : a_nazeri@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه مدرس-هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی ژئو شیمی

سوابق اجرایی

  1. معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده شهید همت
  2. مدیر کروه آموزشی مهندسی حفاری استخراج نفت


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

  1. دانشجو : مهدی احمدی (ارشد اکتشاف نفت واحد تهران جنوب) استاد راهنما : دکتر علی اصغر ناظری
  2. دانشجو : فرید فرزانه (ارشد اکتشاف نفت واحد تهران جنوب) استاد راهنما :دکتر علی اصغر ناظری
  3. دانشجو : محمد معززیانی (ارشد اکتشاف نفت واحد تهران جنوب) استاد راهنما : دکتر علی اصغر ناظری


نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی حفاری و استخراج نفت

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 5

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380-07-01

علی اصغر ناظری
علی اصغر ناظری

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^